Laatste Nieuws:

Referenties:

  • Belastingdienst
  • Kadaster apeldoorn
  • Essent
  • Oracle
  • Nederlandse brandwonden stichting

Klik hier voor meer referenties...

Testemonials:

Nogmaals bedankt voor je komst.
We hebben zondag een geweldige vlieger middag gehad.
En ze gingen allemaal de lucht in het ging super goed, we hebben er echt van genoten!!

Groetjes namens ons allen, Martine

De algemene voorwaarden van Liever de Lucht inArtikel 1 Definities
1.1 De volgende tussen aanhalingstekens geplaatste begrippen hebben de daarachter vermelde betekenis:

“Algemene Voorwaarden”
De onderhavige algemene voorwaarden.

“Content”
Tekst, beeld- en/of geluidsmateriaal, waaronder begrepen maar niet beperkt tot foto’s en video’s met of zonder geluid alsmede muziekwerken, en andere informatie.

“Gebruiker”
Iedere natuurlijke persoon of entiteit die via de Website Content ter beschikking stelt.

“Website”
De website www.lieverdeluchtin.nl


1.2 Onder de termen en uitdrukkingen in enkelvoud dient mede het meervoud daarvan begrepen te worden, alsmede vice versa.

1.3 Verwijzingen naar Nederlandse rechtsbegrippen zullen, ten aanzien van andere jurisdicties dan de Nederlandse, worden geacht die rechtsbegrippen te omvatten die in de respectieve jurisdicties het dichtst de Nederlandse rechtsbegrippen naderen.

1.4 De woorden “waaronder begrepen” en woorden met daaraan gelijke strekking, worden gebruikt om aan te duiden dat het genoemde illustratief is en zulks geen limitatieve opsomming betreft.

1.5 De opschriften van de artikelen van de Algemene Voorwaarden zijn niet van invloed op de uitleg die aan de bepalingen van de Algemene Voorwaarden gegeven dient te worden.


Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik door een Gebruiker van de Website.

2.2 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden uitgesloten.

2.3 Liever de Lucht in heeft het recht om de Algemene Voorwaarden op ieder gewenst moment en zonder voorafgaande aankondiging aan te passen, aan te vullen of onderdelen daaruit te verwijderen. Liever de Lucht in adviseert iedere Gebruiker regelmatig de meest actuele Algemene Voorwaarden op de Website te raadplegen.


Artikel 4 Privacy
4.1 Liever de Lucht in zal de persoonlijke gegevens alleen verwerken in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Cookies etc. voor adverteerders

Artikel 5 Gedragsregels
5.1 Het is een Gebruiker niet toegestaan de Website te gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten, of andere handelingen die in strijd zijn met enige wet of algemeen geldende normen en waarden. Het is in ieder geval niet toegestaan om via de Website:
a. inbreuk te maken op rechten van derden, zoals auteurs-, merk- en portretrechten;
b. geheimen en/of vertrouwelijke informatie van derden openbaar te maken en/of te verspreiden;
c. Content die discriminerend is terzake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend kan zijn voor anderen, openbaar te maken en/of te verspreiden;
d. Content die oproept tot geweld en/of andere onrechtmatige activiteiten, openbaar te maken en/of te verspreiden;
e. pornografisch getinte Content openbaar te maken en/of te verspreiden;
f. Content, virussen, of ander materiaal waarmee systemen en/of software kan worden beschadigd of onbruikbaar gemaakt, openbaar te maken en/of te verspreiden.

5.2 De Gebruiker is persoonlijk verantwoordelijk voor alles wat hij via de Website openbaar maakt. De Gebruiker garandeert dat een ieder die te zien is in de Content toestemming heeft verleend voor de openbaarmaking daarvan via de Website.

5.3 Het is een Gebruiker niet toegestaan de Website te gebruiken voor commerciële doeleinden.


Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten
6.1 Iedere Gebruiker is ervan op de hoogte dat de Website bestanden bevat die eigendom zijn van Liever de Lucht in en/of andere Gebruikers, en die beschermd worden door intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, naburige rechten en merkrechten.

6.2 Het is een Gebruiker niet toegestaan zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming de werken die eigendom zijn van Liever de Lucht in en/of andere Gebruikers te kopiëren, verveelvoudigen, distribueren, bewerken of op enige andere wijze openbaar te maken en/of te verveelvoudigen.

6.4 Het is de Gebruiker niet toegestaan beschermd materiaal van derden, zoals materiaal waarop auteurs- en/of merkrechten rusten, op de Website te publiceren zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende(n).

6.5 Het is de Gebruiker niet toegestaan kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

Artikel 7 Licentie Liever de Lucht in
7.1 Iedere Gebruiker behoudt in beginsel zijn eigen auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Content die hij via de Website ter beschikking stelt.

7.2 Door het ter beschikking stellen van Content op de Website verleent de Gebruiker aan Liever de Lucht in een kosteloze, eeuwigdurende, wereldwijde en niet-exclusieve licentie om deze Content:
a. te gebruiken, verveelvoudigen, verspreiden en/of openbaar te maken op en in verband met de Website, en
b. te gebruiken, verveelvoudigen, verspreiden en/of openbaar te maken met welk medium dan ook, zoals, maar niet beperkt tot mobiel, internet, radio en televisie.

7.3 Indien naar het oordeel van Liever de Lucht in is komen vast te staan dat door de Gebruiker op de Website ter beschikking gestelde Content inbreuk maakt op enig recht van een derde, in strijd is met de Algemene Voorwaarden, of anderszins onrechtmatig is, is Liever de Lucht in gerechtigd om de betreffende Content van de Website te verwijderen. In dat geval is Liever de Lucht in eveneens gerechtigd om de persoonlijke gegevens van de Gebruiker aan derden, waaronder politie, justitie of rechthebbenden te verstrekken. Liever de Lucht in is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van de Gebruiker of derden ten gevolge van deze verwijdering of openbaarmaking van persoonlijke gegegevens.

7.4 Indien de Content uitsluitend een muziekwerk van een Gebruiker bevat, heeft Liever de Lucht in het exclusieve recht om met Gebruiker een overeenkomst aan te gaan teneinde het muziekwerk onder te laten brengen in haar muziekuitgeverij, dan wel in een andere door haar aan te wijzen muziekuitgeverij. Voorts heeft Liever de Lucht in het exclusieve recht om met Gebruiker een overeenkomst aan te gaan teneinde de masterrechten op de opname te verkrijgen.

Artikel 8 Garanties
8.1 De Gebruiker garandeert dat hij volledig rechthebbende is ten aanzien van de Content, en dat hij volledig gerechtigd is om deze Content via de Website openbaar te maken en/of te verspreiden.

8.2 De Gebruiker garandeert voorts dat:
a. ieder bestand, gegeven en/of materiaal dat deel uitmaakt van de Content oorspronkelijk is en niet is gekopieerd van een derde, tenzij hij hiervoor toestemming heeft verkregen van de rechthebbende(n);
b. hij de rechthebbende is van de tekst, muziek en het overige materiaal dat deel uitmaakt van de Content, dan wel toestemming heeft verkregen van de rechthebbende(n);
c. de Content niet in strijd is met enige wet, of inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten, portretrechten en privacyrechten, en evenmin anderszins onrechtmatig is jegens derden;
d. hij niet beperkt is door enige onbevoegdheid, verbod of andere beperking met betrekking tot het recht om de Content in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden via de Website ter beschikking te stellen;
e. Liever de Lucht in niet verplicht is om enige betaling te verrichten van welke aard dan ook en aan wie dan ook met betrekking tot het ter beschikking stellen van de Content op de Website. De Gebruiker is bij uitsluiting van Liever de Lucht in verantwoordelijk voor alle vereiste licenties, rapportages en betalingsverplichtingen jegens derden, waaronder collectieve rechtenorganisaties, met betrekking tot het ter beschikking stellen van de Content op de Website.

Artikel 9 Vrijwaringen
9.1 De Gebruiker vrijwaart Liever de Lucht in en alle aan haar gelieerde bedrijven en personen voor eventuele aanspraken van derden met betrekking tot enig handelen van de Gebruiker in strijd met deze Algemene Voorwaarden, in het bijzonder de garanties zoals bedoeld in artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden. De Gebruiker is volledig aansprakelijk voor de door Liever de Lucht in gemaakte kosten en geleden schade verband houdend met deze aanspraken.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 Liever de Lucht in is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, van de Gebruiker of derden, verband houdend met of voortvloeiend uit onrechtmatig gebruik van de Website door de Gebruiker of door derden.

10.2 Liever de Lucht in is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, voortvloeiend uit aanspraken van derden jegens de Gebruiker, alsmede vice versa.

10.3 Liever de Lucht in is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, ten gevolge van het uitvallen of onbereikbaar zijn van het internet, elektronische storingen, en het kraken van de beveiliging van de Website door derden.

10.4 Liever de Lucht in aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de openbaarmaking en verspreiding van met virus besmette Content of andere informatie door de Gebruiker of door derden.

Artikel 11 Overmacht
11.1 Liever de Lucht in aanvaardt geen aansprakelijkheid voor tekortkomingen die het gevolg zijn van omstandigheden die niet aan Liever de Lucht in te wijten zijn, waaronder storingen in de elektriciteitsvoorziening, internet- en/of telefoonverbinding, overbezetting van internet-, telefoon- en/of andere verbindingen, tekortkomingen van derden en overheidsmaatregelen.

Artikel 12 Beëindiging
12.1 De Gebruiker kan zijn lidmaatschap op ieder gewenst moment schriftelijk beëindigen.

12.2 Liever de Lucht in heeft het recht om zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst het lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien de Gebruiker in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden of enige wettelijke bepaling. Liever de Lucht in is in dit geval niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade ten gevolge van het beëindigen van het lidmaatschap.

Artikel 13 Slotbepalingen
13.1 Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Liever de Lucht in zal in dat geval de nietige of vernietigde bepaling(en) vervangen door (een) rechtsgeldige bepaling(en), waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de oorspronkelijke bedoeling van de betreffende bepaling(en).

13.2 Op de betrekking tussen Liever de Lucht in en de Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.

13.3 Alle geschillen welke voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.